یادداشت
آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی پیشینه‌ی آمیزه‌ی «تولید علم» نزد فقیه برجسته‌ی شیعه، ابن زهره‌ی حلبی، در کتاب نام‌ور «غنية النزوع إلی علمی الفروع والأصول» است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی از آن‌چه در کتاب «آداب الفلاسفه»ی «حنین ابن اسحاق» درباره‌ی ایران یا ایرانیان آمده، است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی دوگانه‌ی مآل‌اندیشی-محال‌اندیشی در حکم‌روایی است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی کلیدواژه‌ی «بیضه» در آمیزه‌هایی مانند «بیضة الإسلام» است. در این یادداشت کامل/جامع‌ترین معنای آن همان «تمدن اسلامی» دانسته شده است.

آن‌چه پیش روست، یادادشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی بایستگی بنیان‌گذاری اندیشکده‌ای تمدنی که پیش‌تر در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی آمیزه‌ی «صناعة التمدن» نزد «ابن رشد» است که او تنها یک بار آن را در تفسیر مابعدالطبیعه‌ی ارسطو آورده است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی بند نخست درآمد مقدمه‌ی ابن خلدون است که در آن ابن خلدون باطن تاریخ را علم و از حکمت بشمار می‌آورد!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی روش‌شناسی شناخت اشیای مرکب در تمدن اسلامی‌ست. بی‌گمان، با فحص تیزبینانه‌ی میراث تمدنی‌مان، ایده‌ها و افکاری بلند و کارا را می‌توان یافت که اکنون در عرضه‌ی نظریات بومی و خودمانی می‌توانند ...

آن‌چه پیش روست، گزارشی کوتاه از سخنرانی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در روز ولادت امام رضا علیه‌السلام در «پژوهشکده‌ی سیاست‌گذاری دانشگاه شریف» است که در آن کوتاه، ببررسی واژه‌ی سیاست می‌پردازد!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی پیشینه‌ی اجمالی دو اصطلاح «دلیل اجتهادی» و «دلیل فقاهتی»ست که در علم فقه و اصول فقه بکار می‌رود!