پرونده‌ای برای سلیم بن قیس هلالی

بتازگی میان مخاطبان پایگاه «پیشینه» (عبرت‌پژوهی تاریخی) در پیش‌نهاد (کامنت)های خود ذیل گفتگوی «حیات تاریخی خاتم اولیا»، بحثی درباره‌ی اعتبار کتاب آشنای «سلیم بن قیس هلالی» در گرفت. «پیشینه» با استقبال از این دست مباحثات و مناظرات، از آن‌جا که پرسش‌هایی درباره‌ی این کتاب و نویسنده‌اش همچون
– سلیم بن قیس هلالی یک شخصیت حقیقی است یا یک نام مستعار؟
– در بین علمای شیعه چه دیدگاه‌هایی درباره‌ی وثاقت سلیم بن قیس هلالی و اعتبار کتاب وی وجود دارد؟
– آیا کتاب سلیم بن قیس تحریف شده است؟
– آیا در نسخ خطی این کتاب تفاوت‌هایی قابل توجه وجود دارد؟
– أبان بن أبی عیاش، راوی کتاب سلیم، کیست؟
– و …
در ذهن‌هاست، بر آن شد که پرونده‌ای از برخی کوشش‌های پژوهش‌گران در این باره، به اهالی تاریخ‌دوست «پیشینه» تقدیم کند. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!


2 پاسخ به “پرونده‌ای برای سلیم بن قیس هلالی”

 1. صدا گفت:

  Kitāb Sulaym ibn Qays revisited
  Tamima Bayhom-Daou

  Abstract

  Kitāb Sulaym is possibly the earliest Shīʿī work in existence and analysis of its constituent reports could shed light on aspects of early Shīʿī thought and doctrine. This paper examines one of its reports on the subject of ikhtilāf in Prophetic ḥadīth between the Shīʿa and their opponents, and the related subjects of the status of the Companions of the Prophet and the Prophet’s transmission of his knowledge to ʿAlī. It suggests dates and contexts for the composition of the report and the updating it seems to have undergone. It shows that the report reflects moderate Imāmī attitudes and doctrines similar to those attested for other leading pre-ghayba Imāmīs.
  please see this link:

  http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9614527&fileId=S0041977X14001062&utm_source=Issue_Alert&utm_medium=Email&utm_campaign=BSO

 2. گرشاسب گفت:

  Early Shiite hermeneutics and the dating of Kitāb Sulaym ibn Qays
  Robert Gleave

  University of Exeter

  Abstract

  The Kitāb Sulaym ibn Qays, a collection of sayings attributed to ʿAlī b. Abī Ṭālib, was supposedly collected by the (otherwise unknown) Sulaym b. Qays al-Hilālī (d. 76/678); the work is generally recognized as an important source for early Shīʿī thought. There has been much debate, both within the Shīʿī tradition and outside of it, over when its contents reached their current form and how representative they were of Shīʿī views in the early centuries of Islam. Here, I take one passage from the Kitāb Sulaym and set it against the development of early Muslim hermeneutics in an attempt to establish a tentative dating for this passage. The result is a dating between late eighth century ce (second century ah) and the early ninth century ce (early third century ah), roughly contemporary with, and perhaps postdating the revolutionary hermeneutic work of Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī (d. 204/820). This conclusion tallies, to some extent, with an analysis of the report’s various isnāds.
  please see this link:
  http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9614803&fileId=S0041977X15000038&utm_source=Issue_Alert&utm_medium=Email&utm_campaign=BSO

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *