یادداشت
آن‌چه پیش روست، یادداشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پزوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی گفتاری از استاد ارجمند دکتر شفیعی کدکنی‌ست که چند ماه پیش در درس بیان داشتند و در فضای مجازی با واکنش‌ها و نقدها نیز روبرو شد.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در نقد عبارتی از حسین‌علیشاه اصفهانی، قطب سلسله‌ی نعمت‌اللهی، در ردیه‌اش بر پادری نصرانی‌ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی یکی از خلقیات و سیاست‌های خشایارشا در مصرف تولیدات وطنی‌ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در نقد برخی مستندات مدعای دروغ‌گویی تاریخی ایرانیان است. البته، این متن جدلی‌ست و در آن با فرض خصم که دروغ را در معنای امروز بکار برده، نوشته شده است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بسیار کوتاه و پرسش‌زا بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نسبت تاریخ‌نگاری و طنزست که نیازمند پژوهش و بررسی اهل خبره است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی همانندی اندرزنامه‌ی «اوشنر دانا» و «خصال» مرحوم شیخ صدوق است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بخامه‌ی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبر حکمت، درباره‌ی واژه‌ی «هشتی»ست که از عناصر بنیادین معماری سنتی ماست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی سفر در «اخلاق ناصری»ست که الهام‌بخش و ایده‌زاست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی قواعد فقهی، ارتکازات و سیر عقلا، احکام تأسیسی و امضائی و نیاز بتاریخ برای کشف آن‌هاست که نقد صاحب‌نطران را می‌طلبد.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی «تالس ملطی»، اسفارش و نظریه‌ی بن‌مایگی آب است.