یادداشت
آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی نکات دیباچه‌ی کتاب «انسان در شعر معاصر» محمد مختاری‌ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی ویژگی‌های تمدن ماست که با پرسش‌هایی بنیادین هم‌راه‌ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی جایگاه تاریخ در سریال «افسانه‌ی سه برادر» است!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی کتاب «تسمیة من قتل مع الحسین» است که در آن پیش‌نهاد می‌دهند که با دید فقیهانه بسراغ تاریخ رویم!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی علم است که در آن، بمعرفی کوتاه کتاب «تاریخ علم مردم» نوشته‌ی «کلیفورد کانر»، نیز می‌پردازد.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی درس‌های تاریخ «مارک کورلانسکی» در کتاب «خشونت‌پرهیزی»ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی دو ترجمه‌ی فارسی کتاب پیش‌تاز و پرجنجال «الإسلام وأصول الحکم» از «علی عبدالرازق» مصری‌ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نکته‌ای در کتاب «طبایع استبداد» سید عبدالرحمان کواکبی‌ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در معرفی نگاه تاریخی «عبدالرزاق سنهوری»، حقوق‌دان بزرگ مصری، در کتاب «فقه حکومت اسلامی و تحول آن» است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی اندیشکده‌ی تمدنی‌ست.