یادداشت
آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی «تالس ملطی»، اسفارش و نظریه‌ی بن‌مایگی آب است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی کاربرد «عبرت» در «حکمت ناصریه» (نخستین ترجمه‌ی فارسی گفتار دکارت) است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نخستین کاربردهای پسوند «شناسی» درجای برابرنهاد فارسی logyست.

آن‌چه پیش روست، داستانک/داستان‌واره/داستان کوتاه‌هایی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی چندتن از شهیدان بزرگوارست که قرارست زینب‌بخش دیوارها شود!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی تاریخ آمیزه‌ی «غرب‌شناسی»ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی چند کلیدواژه برای فرهنگ بومی مردم‌شناسی‌ست که می‌تواند در ادبیات آن دانش بکار رود.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بخامه‌ی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی چند واژه‌گزینی در فارسی که خواندنی‌ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نخستین کاربرد آمیزه‌ی «ایران‌شناسی» در فارسی‌ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی تنبه/انتباه و توبه‌ی مردم پس از شهادت سیدالشهدا علیه‌السلام است!

آن‎‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی اصطلاح «اسماعیلیان» که آن را سبئوس، مورخ ارمنی، برای نامیدن مسلمانان بکار می‌برد!