یادداشت
آن‌چه پیش روست، گزارشی کوتاه از سخنرانی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در روز ولادت امام رضا علیه‌السلام در «پژوهشکده‌ی سیاست‌گذاری دانشگاه شریف» است که در آن کوتاه، ببررسی واژه‌ی سیاست می‌پردازد!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی پیشینه‌ی اجمالی دو اصطلاح «دلیل اجتهادی» و «دلیل فقاهتی»ست که در علم فقه و اصول فقه بکار می‌رود!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نسبت میان سیاست‌پرانی یا همان پالیسی‌پیچ با «شفافیت» و هم‌چنین «اقناع اقتضائی» است! این یادداشت اشاره دارد که سیاست‌پرانی می‌تواند صرفا، یک «ابزار سیاسی» در دست سیاسی‌مردان باشد!

آن‌چه پیش روست، یادداشت کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطاعات راهبردی حکمت، درباره‌ی اوائل‌نگاری در جهان اسلام و کتاب «تسمیة من شهد مع أمیرالمؤمنین الجمل وصفین والنهروان» است که آن را نخستین کتاب در دانش رجال در معنای عامش دانسته‌اند و آن را کاتب ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برابرنهاد مناسب آمیزه‌ی policypitch است که این روزها پربسامد بکار می‌رود! شایان ذکرست که پس از انتشار این کوته‌نوشت، نقدهایی نامنصفانه بدان شد که متأسفانه، نتیجه‌ی مطالعه‌ی نادقیق آن است! برخی از مخاطبان ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برابرنهاد فارسی اصطلاح backward است که در گفتگو با اعضای محترم «پژوهشکده‌ی چشم‌انداز و آینده‌پژوهی» (ivafac.ir) دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) نگاشته شده و در آن تلاش شده که ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی ویژگی‌های «أخبار الزمان» یعقوبی‌ست. یعقوبی در فصلی از عمر جهان می‌گوید و آرای نحله‌های گوناگون را نقل می‌کند که خواندنی‌ست.

آن‌چه پیش روست، کوته‌نوشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی مقدمه‌ی بخش ختای جوامع‌التاریخ خواجه رشیدالدین فضل الله است که در آن می‌کوشد که نکات فلسفه تاریخی و فلسفه علم تاریخی مقدمه را استنباط کند.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی اصطلاحات فن تاریخ بکاررفته در «کتاب الجمل» شیخ مفیدست.

آن‌چه پیش روست، کوته‌سخنی‌ست از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی ضرورت «فقه انتخابات» که از اقسام/ابواب «فقه حکومت» است.