یادداشت
آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی ترجمه‌ی قرآن است که می‌کوشد پرسش‌هایی را در آن‌باره طرح نماید!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی پرسش نسبت ترجمه‌ی قرآن با تأویل و بطون آن است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نسبت اعجاز قرآن و ترجمه‌ی آن است که پرسش‌هایی ساده و مهم را عرضه می‌کند.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی اشاره‌ی شیخ صدوق رحمه الله بدان‌چه می‌توان «نسبیت درمانی» در اخبار طبی نامید، است. امروزه، آمیزه‌هایی مانند طب الأئمه، طب اسلامی و ... نامحققانه، بسیار پربسامد بکار می‌رود و متولیان و ...

ثروت یک کشور/ملتی چون ایران، تنها ذخیره‌ی ارزی یا حتا چیزهایی مانند نفت آن نیست. ثروت ایران در درجه‌ی نخست «فرهنگ» و تاریخ آن‌ست که می‌تواند با آن «قدرت نرم»ی چشم‌گیر بدست آورد. یکی از ثروت‌های ایران «طبیعت» آن‌ست و در این میان، «غار چال‌نخجیر» در نزدیکی دلیجان و ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پزوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی گفتاری از استاد ارجمند دکتر شفیعی کدکنی‌ست که چند ماه پیش در درس بیان داشتند و در فضای مجازی با واکنش‌ها و نقدها نیز روبرو شد.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در نقد عبارتی از حسین‌علیشاه اصفهانی، قطب سلسله‌ی نعمت‌اللهی، در ردیه‌اش بر پادری نصرانی‌ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی یکی از خلقیات و سیاست‌های خشایارشا در مصرف تولیدات وطنی‌ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در نقد برخی مستندات مدعای دروغ‌گویی تاریخی ایرانیان است. البته، این متن جدلی‌ست و در آن با فرض خصم که دروغ را در معنای امروز بکار برده، نوشته شده است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بسیار کوتاه و پرسش‌زا بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نسبت تاریخ‌نگاری و طنزست که نیازمند پژوهش و بررسی اهل خبره است.