صوت
آقای سعید طاووسی دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تهران سخنانی پیرامون منبع شناسی قیام امام حسین علیه السلام ایراد نموده اند که فایل صوتی آن از سمع شما می گذرد.