رساله ای نویافته درباره اوضاع اجتماعی ایران در مشروطیت

نویسنده رساله در گزارشی کوتاه، عمده ترین مسائل اجتماعی را که توده های مردم در نهران با آن روبرو بوده اند، شرح داده است و در پایان نیز برای بهبود اوضاع پیشنهادهای را خطاب به اولیای امور مطرح کرده است.


پاسخ دهید