بازاندیشی تاریخ!

«کیت جنکینز»، استاد ارشد دانشگاه چچیستر، چندین کتاب در نظریات تاریخ دارد که معرفی یکی از آن‌ها را پیش‌تر منتشر کردیم. «بازاندیشی تاریخ» یکی از کتاب‌های اوست که پرسش‌هایی بسیار مهم درباره‌ی تاریخ را مانند «آیا تاریخ علم یا هنر است؟» از دیدگاهی پسانوگرا طرح و بحث کرده است. این کتاب را «ساغر صدیقیان» ترجمه و نشر مرکز در سال ۱۳۸۴، منتشر کرده ولی پیش‌تر، «حسینعلی نوذری» ترجمه‌ی آن را بسال ۱۳۸۳، در فصل‌نامه‌ی «تاریخ معاصر ایران» چاپ نمود که در ذیل، می‌توان آن را باربرداری کرد و بعدها آن را انتشارات آگاه بصورت کتاب انتشار داد.

برای باربرداری «بازاندیشی تاریخ»، نوشته‌ی «کیت جنکینز» (Keith Jenkins)، استاد ارشد دانشگاه چچیستر، که آن را «حسینعلی نوذری» ترجمه کرده است، کلیک کنید.


پاسخ دهید