تاریخ چه هست!؟

مجله‌ی حوزه در سال ۶۵، مقاله‌ای را با نام «تاریخ چیست؟» که ترجمه‌ای از مقاله‌ای عربی است، منتشر کرده. گویا، مؤلف و مترجم این مقاله هر دو نامشخص‌اند! می‌شد بدنبال شناختن مولف و مترجم این مقاله رفت که خود کاری تاریخی است ولی «پیشینه» آن را بمخاطبان وامی‌گذارد.

برای مطالعه‌ی مقاله‌ی «تاریخ چیست؟» که در مجله‌ی حوزه منتشر شده، کلیک کنید.


پاسخ دهید