آخرین مطالب
آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری‌ست که در آن، اجمالی از نشست دوم متن‌خوانی کتاب «قبله‌ی عالم» گراهام فولر گزارش شده است!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی خاطره‌وار بقلم جناب آقای سجاد هجری‌ست که در آن، بضرورت بکارگیری تاریخ جایگزین برای بدست آوردن پیامدهای یک رخ‌داد تاریخی، اشاره شده است!

آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری‌ست که بگونه‌ای، دنباله‌ی یادداشت پیشین‌شان با نام «زیارت، زیارت‌نامه و پیاده‌روی اربعین» است! از خوانندگان دعوت می‌شود که آن را نقادانه بخوانند!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری درباره‌ی پدیدار و کلیدواژه‌ی عبرت است که با آن‌که قرآنی و کهن‌ست، هنوز گفتمانی و بین‌الاذهانی نیست و حتا سوءتفاهم‌زاست!

چندی پیش، در جریان ستم‌های دولت، ارتش و بوداییان میانمار بمردم مسلمان روهینگیا، در «هم‌خواهی» (hamkhahi.ir)، مطالبه‌ای عرضه شد که آن‌اندازه که توقع می‌رفت، امضا نشد! چرایی این کم‌شماری امضاها، جناب آقای سجاد هجری را بر آن داشت که بیندیشد و این یادداشت را بعنوان بخشی از اندیشه‌هایش در ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری‌ست درباره‌ی فردگرایی یا اصالت فرد در نظام لیبرالی که نیازمند دقت و توجه خوانندگان و نقادی آن‌ست! لازم بذکرست که این یادداشت، چندان بتمایز و نسبت دقیق کمونیسم، مارکسیسم و سوسیالیسم از یک سو و لیبرالیسم، کاپیتالیسم و امپریالیسم ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی‌ست از جناب آقای سجاد هجری که در آن، داستان آغاز متن‌خوانی کتاب «قبله‌ی عالم: ژئوپلیتیک ایران»، تحلیل‌گر آمریکایی، گراهام فولر، در تمدن، اجمالی، بازگو شده است!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری درباره‌ی جواز بکار بردن کلیدواژه‌ی «شخصیت» برای انبیا و اولیاست!

آن‌چه پیش روست، پاسخی‌ست تاریخی، بقلم جناب آقای سجاد هجری، بمستکبران رجزخوان این روزها درباره‌ی سپاه ما!

آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی خواندنی بقلم جناب آقای سجاد هجری‌ست که در آن، عنوان فرعی کتابی که هنوز منتشر نشده، نقد و ارزیابی می‌شود!