آخرین مطالب
آن‌چه پیش روست، یادداشتی‌ست در معرفی کتاب «ایران در بحران» از «رودلف متی»، صفویه‌شناس نام‌ور، بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، برای سیاست‌پژوهان/گذاران و بعنوان متن درسی در «مدارس حکمرانی»!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه درباره‌ی «تاریخ‌التفاتی» و «آینده‌نگری» مرحوم «عباس‌میرزا قاجار» بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است. در این یادداشت، بجنگ‌های ایران و روس بعنوان مصداقی از آن «سنت تاریخی» که «برنارد لوئیس» در کتاب «مشکل از کجا آغاز شد؟» می‌آورد، ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه درباره‌ی کتاب «تاریخ سری» از «پروکوپیوس»، مورخ رومی، بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که در آن مقدمه‌ی این کتاب اجمالی، تحلیل شده!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه درباره‌ی بخشی از کتاب «سالهای تصمیم» اشپنگلر بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که در آن از مقوله‌ی جمعیت و قدرت سخن رفته!

آن‌چه پیش روست، بازنشر بی‌کم‌وافزون سه یادداشت خواندنی در تعریف، تلخیص و تحریر بخش «تاریخ» کتاب «علوم انسانی: گستره شناخت‌ها» از «ژان فرانسوا دورتیه»، انسان‌شناس فرانسوی، بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که در بهار و تابستان 93 در «پیشینه» (عبرت‌پژوهی تاریخی) ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی با نام «تجربه‌نگاری و سیاست‌پژوهی» بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که پیش‌تر، در شماره‌ی اخیر گاه‌نامه‌ی «حکمتانه»ی آن پژوهشکده، منتشر شده است.

آن‌چه پیش روست، یادداشت کوتاه و عبرت‌آموز در جایگاه فلسفه و تاریخ در سیاست‌پژوهی/گذاری و آینده‌پژوهی با بهره‌گیری از سخن کوتاه شورانگیز فوکو بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالات راهبردی حکمت، است!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه در گزاره‌ای از مورخ- فیلسوف آلمانی، «اسوالد اشپنگلر»، از کتاب «سال‌های تصمیم»ش، بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، که امیدواریم آغازی باشد بر مطالعه‌ی آثار این مورخ متفاوت‌اندیش!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه درباره‌ی کتاب «اصول حکومت آتن» ارسطو بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که امیدواریم شما را برای خواندن آن کتاب مستطاب، برانگیزاند!

آن‌چه پیش روست، خاطره‌ای عبرت‌آموز از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که نقدی بر دانشگاه ما و استادانش است! با سپاس از آن دوست که هم زمینه‌ساز این خاطره شد و هم با چاپش موافقت کرد!