آخرین مطالب
آن‌چه در پی می‌آید، نوشتاری از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی دو رخداد تاریخی با فاصله‌ی چندسده که می‌توان میان‌شان مانندها و مانستگی‌هایی یافت و بویژه راهبردی یکسان را بکار بردند که گویای حقیقتی درباره‌ی نهاد مسجدست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی «قانون حمورابی»ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه و کوچک از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی آمیزه‌ی «بنام خدا»ست که در آن بطرح پرسش‌هایی می‌پردازد!

آن‌چه پیش روست، یادداشت کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برابرنهاد کلیدواژه‌ی مهم فلسفی transcendental است که آن را از شاهنامه‌ی فردوسی بدست آورده!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی ترجمه‌ی قرآن است که می‌کوشد پرسش‌هایی را در آن‌باره طرح نماید!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی پرسش نسبت ترجمه‌ی قرآن با تأویل و بطون آن است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نسبت اعجاز قرآن و ترجمه‌ی آن است که پرسش‌هایی ساده و مهم را عرضه می‌کند.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی اشاره‌ی شیخ صدوق رحمه الله بدان‌چه می‌توان «نسبیت درمانی» در اخبار طبی نامید، است. امروزه، آمیزه‌هایی مانند طب الأئمه، طب اسلامی و ... نامحققانه، بسیار پربسامد بکار می‌رود و متولیان و ...

آن‌چه در پی می‌آید، بخشی از مقاله‌ی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی دو هنر سنتی ایران با نام‌های مرجوک و جوک‌کاری‌ست که در بومی استان فارس‌اند. در این پژوهش برخی آرای «ویلم فلور»، ایران‌شناس سرشناس هلندی، نیز نقد شده است. این دو ...

ثروت یک کشور/ملتی چون ایران، تنها ذخیره‌ی ارزی یا حتا چیزهایی مانند نفت آن نیست. ثروت ایران در درجه‌ی نخست «فرهنگ» و تاریخ آن‌ست که می‌تواند با آن «قدرت نرم»ی چشم‌گیر بدست آورد. یکی از ثروت‌های ایران «طبیعت» آن‌ست و در این میان، «غار چال‌نخجیر» در نزدیکی دلیجان و ...