آخرین مطالب
آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه در گزاره‌ای از مورخ- فیلسوف آلمانی، «اسوالد اشپنگلر»، از کتاب «سال‌های تصمیم»ش، بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، که امیدواریم آغازی باشد بر مطالعه‌ی آثار این مورخ متفاوت‌اندیش!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه درباره‌ی کتاب «اصول حکومت آتن» ارسطو بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که امیدواریم شما را برای خواندن آن کتاب مستطاب، برانگیزاند!

آن‌چه پیش روست، خاطره‌ای عبرت‌آموز از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که نقدی بر دانشگاه ما و استادانش است! با سپاس از آن دوست که هم زمینه‌ساز این خاطره شد و هم با چاپش موافقت کرد!

آن‌چه در پی می‌آید، بهره‌ای کوتاه از درامد «ابن مسکویه رازی» بر کتاب ارجمند «تجارب الامم» درباره‌ی عبرت مثبت/منفی‌است که جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، آن را بهمراه خاطراتی آورده!

آن‌چه در پی می‌آید، پرسشی‌ست از «تاریخی‌ترین آیه‌ی قرآن» بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، که هم‌چنان پرسش است و پاسخی بدان داده نشده و تنها تاریخ‌خوانان و قرآن‌پژوهان را کمی در اندیشه فرو می‌برد!

آن‌چه پیش روست، اشاره‌ای کوتاه بکتاب «نقد تاریخی: روایت بوم‌محور از تاریخ‌ورزی علمی مسلمانان» اسد رستم با ترجمه‌ی مصطفوی‌نیا و حضرتی، بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که ایده‌ای نیک در دست‌یابی بتاریخ‌اندیشی بومی‌ست!

پیش‌تر نیز درباره‌ی کتاب «قبله عالم» گراهام فولر، دو یادداشت کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در پیشینه منتشر شد! یادداشت پیش رو نیز بقلم ایشان، در این‌باره است! این یادداشت، تاریخ‌التفاتی فولر را در بررسی ژئوپلیتیک ایران، نشان می‌دهد!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در پرسش از سخنی فراتاریخی در لابلای کتابی تاریخی از تاریخ‌دان و سیاسی‌مرد انگلیسی، ای. اچ. کارّ، است!

آن‌چه پیش روست، بازگویی بخشی از مکاتبات تلگرامی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، با یکی از دوستان‌شان در برابرگزینی فارسی برای واژه‌های gift و talent بقلم ایشان بمثابه‌ی تاریخ‌چه‌ای کوتاه است!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه در برابرگزینی برای زبان‌زد longue durée بقلم جناب آقای سجاد هجری‌ست که در آن واژه‌ی فارسی «دیرند» با آمیزه‌ی آن با عهد/عصر، پیش نهاده شده!