آخرین مطالب
آن‌چه پیش روست، بخشی از پژوهش جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی تأمین مالی خرد (صندوق اعتبارات خرد)ست که در آن، با توجه بوجوه دینی، فرهنگی و تاریخی ایران، سیاست این صندوق‌ها در مخاطب محوری و جامعه‌ی هدف قرار دادن زنان بنقد کشیده ...

آن‌چه پیش روست، بخشی از مقاله‌ی رحله‌ی حسین بن عبدالصمد در ایران بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است. رحله‌ی حارثی، پدر شیخ بهائی، جایگاهی مهم در تاریخ صفوی و بویژه هجرت علمای جبل عامل از شام بایران دارد. درباره‌ی جایگاه ایشان در ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پزوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی گفتاری از استاد ارجمند دکتر شفیعی کدکنی‌ست که چند ماه پیش در درس بیان داشتند و در فضای مجازی با واکنش‌ها و نقدها نیز روبرو شد.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در نقد عبارتی از حسین‌علیشاه اصفهانی، قطب سلسله‌ی نعمت‌اللهی، در ردیه‌اش بر پادری نصرانی‌ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی یکی از خلقیات و سیاست‌های خشایارشا در مصرف تولیدات وطنی‌ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در نقد برخی مستندات مدعای دروغ‌گویی تاریخی ایرانیان است. البته، این متن جدلی‌ست و در آن با فرض خصم که دروغ را در معنای امروز بکار برده، نوشته شده است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بسیار کوتاه و پرسش‌زا بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نسبت تاریخ‌نگاری و طنزست که نیازمند پژوهش و بررسی اهل خبره است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی همانندی اندرزنامه‌ی «اوشنر دانا» و «خصال» مرحوم شیخ صدوق است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بخامه‌ی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبر حکمت، درباره‌ی واژه‌ی «هشتی»ست که از عناصر بنیادین معماری سنتی ماست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی سفر در «اخلاق ناصری»ست که الهام‌بخش و ایده‌زاست.