آخرین مطالب
آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی همانندی اندرزنامه‌ی «اوشنر دانا» و «خصال» مرحوم شیخ صدوق است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بخامه‌ی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبر حکمت، درباره‌ی واژه‌ی «هشتی»ست که از عناصر بنیادین معماری سنتی ماست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی سفر در «اخلاق ناصری»ست که الهام‌بخش و ایده‌زاست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی قواعد فقهی، ارتکازات و سیر عقلا، احکام تأسیسی و امضائی و نیاز بتاریخ برای کشف آن‌هاست که نقد صاحب‌نطران را می‌طلبد.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی «تالس ملطی»، اسفارش و نظریه‌ی بن‌مایگی آب است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی کاربرد «عبرت» در «حکمت ناصریه» (نخستین ترجمه‌ی فارسی گفتار دکارت) است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نخستین کاربردهای پسوند «شناسی» درجای برابرنهاد فارسی logyست.

آن‌چه پیش روست، داستانک/داستان‌واره/داستان کوتاه‌هایی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی چندتن از شهیدان بزرگوارست که قرارست زینب‌بخش دیوارها شود!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی تاریخ آمیزه‌ی «غرب‌شناسی»ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی چند کلیدواژه برای فرهنگ بومی مردم‌شناسی‌ست که می‌تواند در ادبیات آن دانش بکار رود.