آخرین مطالب
آن‌چه پیش‌روست، یادداشتی آغازین در شرح فرق الشیعه‌ی نوبختی بقلم جناب آقای سجاد هجری است. جا دارد میراث جهان اسلام چندباره موشکافانه خوانده شود.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری در نسبت و تشابه کاربرد کهن واژه‌ی تمدن در جهان اسلام با کاربردهای امروزین آن است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری در موضوع تقریب مذاهب اسلامی و وحدت اسلامی‌ست که هر روز پیش از گذشته ضروری‌ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری در موضوع فقه و قانون وضعی با بهره‌گیری از برخی آرای ابن عربی در فتوحات مکیه است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری درباره‌ی برابرنهادهای فارسی عبارت bon sens که دکارت آن را در سرآغاز کتاب گفتار در روش خود بکار می‌برد.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری درباره‌ی عدل در اسمای حسانی الاهی‌ست. پدیدار عدل در علوم و فنون گوناگون جهان اسلام جسته‌گریخته بحث شده که موضوع اسمای الاهی یکی از منازل بحث عدل در میراث مکتوب جهان اسلام است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری درباره‌ی برابرنهاد evolution است؛ یعنی تکامل، تطور و ... است.

یادداشت زیر بقلم جناب آقای سجاد هجری‌ست. امروزه، فراوان از رسیدن بروستاها و آبادانی آن‌ها در کشور سخن می‌رود که برخی 1. عدالت‌محور و برخی دیگر 2. خوف‌محورند؛ یعنی از خوف مهاجرت آنان بشهر و حاشیه‌نشینی و آسیب‌های آن از جمله شورش بدنبال آبادانی روستایند! اما کسی با نگاه ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری درباره‌ی اصطلاح «العلم الإنسانی» در آثار برخی حکیمان مسلمان است. آشکارست که امروزه، فراوان اصطلاح «علوم انسانی» بکار می‌رود و جا دارد کاربردهای بومی آن شناخته شود. بی‌گمان، پیگیری آمیزه‌های تاریخی برای تولید ادبیات علمی امروزی، ضروری‌ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری درباره‌ی تاریخ واژه‌ی «دانشگاه» و برابرنهادهای واژه‌ی university در فارسی است. در این نوشتار از فرهنگ‌های کهن انگلیسی بفارسی بهره رفته است. بسیار گیراست که نخست در فارسی برابر university واژه‌ی سنتی-تاریخی «مدرسه» را می‌نهادند.