آخرین مطالب
آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی نگره‌های «هاوارد زین» در کتاب «تاریخ مردمی آمریکا»ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی کتاب جذاب و پرفروش «انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر»ست که این روزها بسیار خوانده و درباره‌اش نوشته می‌شود. «انسان خردمند» با نثری جذاب و کشنده، تاریخ 70هزارساله‌ی بشرست که هراری آن را ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی رساله‌ی یعقوبی مورخ با نام «مشاکلة الناس لزمانهم» است که در آن پرسش‌هایی اندیشیدنی را طرح می‌نماید!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی معنای عامیانه‌ی تاریخ و اصطلاحات/عبارات گوناگون درباره‌ی تاریخ است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی آمیزه‌ی eye-opener بعنوان برابرنهادی برای عبرت/درس عبرت است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی دو ترجمه از فرهنگ عامیانه‌ی نام‌ور اسپیرز است که در آن نکاتی انتقادی در پژوهش و آموزش‌های امروز در کشورمان آمده است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی دو تعریف تاریخ در «فرهنگ توفیق» که در آن پرسش‌هایی اندیشه‌انگیز طرح شده است.

آن‌په پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی بخش تاریخ کتاب مفاتیح‌العلوم خوارزمی‌ست که در آن بنوآوری او در این باب می‌پردازد.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی باب تاریخ کتاب ستینی فخررازی‌ست که بیش‌تر، طرح برخی پرسش‌ها درباره‌ی ساختار این کتاب است.

آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی گزین‌گویه‌ای از «ناپلئون بناپارت» است که در آن از اعتبار روایت تاریخی سخن رفته است.