آخرین مطالب
آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی ویژگی‌های «أخبار الزمان» یعقوبی‌ست. یعقوبی در فصلی از عمر جهان می‌گوید و آرای نحله‌های گوناگون را نقل می‌کند که خواندنی‌ست.

آن‌چه پیش روست، کوته‌نوشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی مقدمه‌ی بخش ختای جوامع‌التاریخ خواجه رشیدالدین فضل الله است که در آن می‌کوشد که نکات فلسفه تاریخی و فلسفه علم تاریخی مقدمه را استنباط کند.

آن‌چه پیش روست، نوشتاری بقلم سرکار خانم مژگان صادقی‌فرد، دانش‌جوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، با نام «بررسی مشروعیت دینی آل مظفر» که از روی لطف، آن را برای انتشار در «پیشینه» (پایگاه عبرت‌پژوهی تاریخی) فرستادند. بدیهی‌ست که مسئولیت نوشتار با نگارنده‌ی آن است. «پیشینه» از همه‌ی تاریخ‌خوانان ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی اصطلاحات فن تاریخ بکاررفته در «کتاب الجمل» شیخ مفیدست.

آن‌چه پیش روست، کوته‌سخنی‌ست از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی ضرورت «فقه انتخابات» که از اقسام/ابواب «فقه حکومت» است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی‌ست بسیار کوتاه در مقام طرح مسئله، بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی واژه‌ی تمدن در جهان اسلام که در آن ببرخی کاربردهای این واژه در متن‌های دوران اسلامی اشاره شده است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در نقد مدعای آقای دکتر احمد پاکتچی درباره‌ی ساخته شدن واژه‌ی «تمدن» بدست عثمانیان در ترجمه‌ی civilisation فرانسوی در قرن نوزدهم میلادی! این یادداشت در پایگاه وزین «طومار اندیشه» نیز منتشر شده ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی problem identification است که در آن ایده‌هایی کوتاه طرح می‌شود!

آن‌چه پیش روست، بخشی از مقاله‌ای بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی شناسایی جایگاه جغرفیایی ایران‌ویج، خاستگاه و آرمان‌شهر ایرانیان، است که در آن، گواهانی از آرای گوناگون در این‌باره کوتاه طرح و یکی از شواهد فرضیه‌ی نام‌ور خوارزم بودن ایران‌ویج تبیین ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی آرای دو حکیم عصر صفوی، ملا رجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی، است که کم بدان‌ها پرداخته شده است! این دو حکیم، از زبان (وضع اللغات) در بررسی مسائلی فلسفی مانند اصالت ...