آخرین مطالب
آن‌چه در پی می‌آید، معرفی بسیار کوتاه و اشاری متنی از «فردریک لیست»، اقتصاددان بزرگ آلمانی، درباره‌ی چالش «نظریه/عمل» و اهالی آن‌دوست که جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، آن را پس از چالشی این‌چنین میان برخی هم‌کاران‌شان نوشته!

آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی انگاره‎پردازانه، از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که در آن تنها، درامدی بر بهره‌گیری از کتاب‌های گذشتگان برای شناخت سیاست‌پژوهی/گذاری نزد ایشان، آمده‌است.

آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است. ایشان در این یادداشت، مواجهه‌ی خود با ترجمه‌ی حکومت در کتاب «المحیط بلغات القرآن» مقری بیهقی را بازگو کرده‌اند.

آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی ذوقی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی نام‌های عید بزرگ فطرست که پیشینه آن را با شادباش‌گویی این عید ارجمند، بشما، عبرت‌پژوهان، پیش کش می‌کند!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهکشده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی بحران و معضل امروز ماست که بسیاری در این‌باره با فرافکنی، دین و مرجعیت را آماج تیرهای خود کرده‌اند!

آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی کوتاه و کوچک بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که درباره‌ی نوپدید بودن گونه‌ی «تاریخ قرآن» در جهان اسلام، تحت تأثیر غربی‌ها سخن می‌گوید.

آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی‌ست کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، که آمیزه‌ای‌ست از بخشی از مقاله‌ی ایشان درباره‌ی آیات ثلاث و بخشی از گفتگوی ایشان با پژوهنده‌ای در این‌باره! این یادداشت بیش‌تر «تهییج»ی‌ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که در آن، اشاره‌ای کوتاه بکاربرد آمیزه‌ی «پیش‌بین» در دو متن کهن فارسی، قابوس‌نامه و سیاست‌نامه، می‌کند!

آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که در آن کوتاه و کم از تاریخ واژه‌ی «شفافیت» (نبودش، درد بی‌درمان کشور!) گفته و برخی انگاره‌ها را طرح نموده‌است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بسیار کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر «پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت»، است که در آن، بایستگی (ضرورت) بهره‌گیری از سیاست‌نامه‌های دوره‌ی اسلامی برای تولید و تدوین «الگوی اسلامی- ایرانی حکمرانی» را گوش‌زد می‌کنند!